Aspontaneität

 

[engl. aspontaneity; gr. α- (a-) ohne, lat. spons (An)Trieb, Reiz], [KOG], Mangel an Spontaneität, fehlende Unmittelbarkeit bei der Handlungsauslösung.