Amnestisches Syndrom


Siehe: 

Amnesie, Korsakow-Syndrom.