Anästhetika


Siehe: 

[engl. anasthetics; gr. αναισθησία (anaisthesia) Empfindunglosigkeit], syn. Narkotika.