anoia


Siehe: 

[engl. anoia; gr. ἄνοια (anoia) Unverstand], Paranoia.