Diaschisis


Siehe: 

[engl. diaschisis], Anastole, apathische.