Distinktheitsinformation


Siehe: 

Kovariationsmodell.