dysexekutives Syndrom


Siehe: 

exekutive Dysfunktion.