Einsichtsmeditation


Siehe: 

[engl. insight meditation]; Achtsamkeitsmediation.