Elektromyografie


Siehe: 

Elektrodiagnostik, Elektromyogramm.