Ethnorhetorik


Siehe: 

[engl. ethnorhetoric; gr. ἔθνος (ethnos) Volk], interkulturelle Kommunikation.