Graphem-Phonem-Korrespondenz


Siehe: 

[engl. grapheme-phoneme correspondence], Lesen.