Hybrid, Hybride


Siehe: 

[engl. hybrid; lat. hybrida Mischling], Bastard.