Hybrid-Modell, psychometrisch


Siehe: 

[engl. hybrid models, psychometric], Mixed-Rasch-Modell.