Ich-Psychologie


Siehe: 

[engl. ego psychology]; IchPsychoanalyse.