Konsistenzinformation


Siehe: 

Kovariationsmodell.