KVK

 

[engl. cvc], Abk. für Konsonant, Vokal, Konsonant. Trigramm.