Napalkov-Phänomen


Siehe: 

[engl. Napalkov phenomenon], Inkubation.