Oneirologie

 

[engl. oneirology; gr. ὄνειρος (oneiros) Traum, λόγος (logos) Wort, Lehre], Traumlehre, Traumdeutungslehre. Traum, träumen, Traumdeutung.