parasympathikomimetisch

 

Parasympathikomimetika.