Psycholytika


Siehe: 

[engl. psycholytic/psychodelic drug; gr. ψυχή (psyche) Seele, Hauch, λύειν (lyein) auflösen]; Psychopharmaka.