taktile Agnosie


Siehe: 

[engl. tactile agnosia], Astereognosie.