teilautonome Arbeitsgruppen


Siehe: 

[engl. semi-autonomous workgroups], Gruppenarbeit.