Thalamus


Siehe: 

[engl. thalamus; gr. ϑάλαμος (thalamos) Kammer], Gehirn.