Transaktionales Stressmodell


Siehe: 

Stressmodell, transaktionales.