Umweltagnosie


Siehe: 

[engl. environmental agnosia], topografische Agnosie.