Vygotsky, Lev Semenovich


Siehe: 

Wygotski, Lew Semjonowitsch.