Wygotski, Lew Semjonowitsch


Siehe: 

Vygotsky, Lev Semjonowitsch.